English-speaking Taxi driver for Kyoto Nara Biwako

【Wellcome to Kyoto】  Nagata KyotosightsTour


I will come pick you in the Shinkansen platform of the Kyoto-station.

Name:  Nobuaki  Nagata
Government licensed guide/ English-speaking taxi driver

Cert. No. Kyoto EN00383